The Team

Yugansh Chokra

Yugansh Chokra

Senior Developer
Raghav Bansal

Raghav Bansal

Chief Editor
Vipul Gupta

Vipul Gupta

Chief Author
Prashant Dutt

Prashant Dutt

Graphic Designer [Head]
Amanjot Kaur

Amanjot Kaur

Author