The Team

Yugansh Chokra

Yugansh Chokra

Senior Developer
Vipul Gupta

Vipul Gupta

Chief Editor
Prashant Dutt

Prashant Dutt

Graphic Designer [Head]
Amanjot Kaur

Amanjot Kaur

Editor