The Team

Yugansh Chokra

Yugansh Chokra

Senior Developer
Raghav Bansal

Raghav Bansal

Chief Editor
Vipul Gupta

Vipul Gupta

Chief Author
Isha Verma

Isha Verma

Author
Roshil Verma

Roshil Verma

Social Media Manager
Abhishek Panwar

Abhishek Panwar

Graphic Designer
Arpit Khanna

Arpit Khanna

Graphic Designer